هزار و یک شب

هزارویک شب مجموعه داستانهایی است که شهرزاد به مدت هزارویک شب برای سلطان ستمگر تعریف می کرد تا به دست او کشته نشود.