اهداف رادیو

اهداف اصلی این رادیو تولید محتویات صوتی فرهنگی در قالب داستانهای کهن ایرانی و داستانهای وزین خارجی است